ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಲೇಖನ

ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ನರಕವಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ…

ಈ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಉದ್ಧೇಶ ಘನವಾದದ್ದಿದೆ. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಇದು.…

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೋಲಿಸ್‌ ಪಡೆಯ ಸದಾಚಾರ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೋಲಿಸ್‌ ಪಡೆಯ ಸದಾಚಾರ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳು ೧(ಎ) ಪೋಲಿಸರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ೧)…